tel: 501 502 768

OWU

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

(dalej „OWU”)
przez firmę AMT Kartony Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 137/70, 02-304 Warszawa, NIP PL5223057347, REGON 363945216, KRS 0000605848

(dalej „Firmę AMT)
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

§1
Definicje

1. Umowa – umowa, w ramach której Klient zamawia wytworzenie i ewentualne dostarczenie Produktu wyszczególnionego w Zamówieniu złożonym w odpowiedzi na Ofertę, zobowiązując się do odebrania Produktu i zapłaty umówionego wynagrodzenia, a Firma AMT zobowiązuje się względem Klienta do wytworzenia Produktu oraz jego ewentualnego dostarczenia do umówionego miejsca jednorazowo lub partiami.
2. Klient – osoba fizyczna lub prawna reprezentowana osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania w kontaktach z firmą AMT Kartony, która złożyła Zapytanie Ofertowe lub z którą Firma AMT zawarła Umowę w sposób określony w niniejszych OWU;
3. Produkt – produkty wytworzone w ramach przedsiębiorstwa prowadzonego przez Firmę AMT, w szczególności pudełka kartonowe, standy reklamowe, inne opakowania i produkty.
4. Zapytanie Ofertowe – oświadczenie Klienta skierowane do Firmy AMT za pośrednictwem poczty email, faxu, poczty, lub doręczone osobiście, obejmujące wszystkie niezbędne dane do sporządzenia Oferty przez Firmę AMT, w tym ilość Produktu, sposób pakowania, specyfikację techniczną z uwzględnieniem materiału, konstrukcji, kolorystyki, cech funkcjonalnych, oraz oczekiwanego terminu i ewentualnego miejsca dostawy całości lub części Produktu.
5. Oferta – oświadczenie Firmy AMT, skierowane do Klienta za pośrednictwem poczty email, faxu, poczty, lub doręczone osobiście, będące odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe, obejmujące takie informacje, jak: nakład, surowiec, format, kolorystykę, zakres prac introligatorskich, dane teleadresowe Klienta oraz miejsca dostawy, sposób pakowania, termin wykonania, warunki dostawy, cenę jednostkową, wartość zlecenia, sposób i termin zapłaty, sposób transportu i jego koszt. Ofertę stanowi również dokument zwany fakturą pro forma.
6. Osoba Odpowiedzialna – pracownik Firmy AMT upoważniony do reprezentowania Firmy AMT w kontaktach z Klientem w zakresie określonym w niniejszych OWU.
7. Produkt – produkty wytworzone w ramach przedsiębiorstwa prowadzonego przez Firmę AMT, w szczególności pudełka kartonowe, standy reklamowe, inne opakowania i produkty.
8. Próbka Produktu – makieta (prototyp) produktu wykonana z docelowych surowców, za pomocą plotera tnącego, najczęściej nie zawierająca grafiki. Elementem makiety może być kolorowy wydruk próbny (proof) na papierze fotograficznym. Obie wersje Próbki Produktu wymagają zatwierdzenia, o ile obie strony nie uzgodnią innej formy akceptacji wzoru.
9. Zamówienie – oświadczenie Klienta skierowane do Firmy AMT za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, poczty, lub doręczone osobiście zawierające jednoznaczną zgodę na Ofertę przedstawioną uprzednio przez Firmę AMT. Zgoda wyrażona w Zamówieniu jest równocześnie akceptacją zasad określonych w niniejszych OWU. Treść OWU jest stale dostępna na stronie internetowej Firmy AMT oraz jest udostępniana Klientowi na jego żądanie.
10. Wada Produktu – wada fizyczna Produktu, polegająca na uszkodzeniu całości Produktu bądź jego części lub braku cech bądź właściwości Produktu, które wynikają z Oferty, jeżeli istnienie tej wady powoduje obniżenie wartości rynkowej Produktu, a także wadliwość opakowania, jak również niezgodność ilościowa Produktu z Zamówieniem
11. Reklamacja – oświadczenie Klienta skierowane do Firmy AMT za pośrednictwem poczty e-mail w formie załącznika (JPG, PDF), faxu, poczty, lub doręczone osobiście, zamieszczone na formularzu „Protokół reklamacji”, zawierające wszystkie dane wymagane w tym formularzu, w szczególności wskazanie rodzaju Wady Produktu, okoliczności oraz terminu wykrycia Wady Produktu, a także treść żądania Klienta w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
12. Procedura Reklamacyjna – obowiązkowy tryb postępowania wszczętego w wyniku złożenia przez Klienta reklamacji w stosunku do Produktu.

§2
Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje w wyniku złożenia Zamówienia stanowiącego akceptację Oferty przygotowanej przez Firmę AMT w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe. Warunkiem zawarcia Umowy jest potwierdzenie ze strony Firmy AMT przyjęcia Zamówienia i skierowania do realizacji. W określonych przypadkach warunkiem skierowania Zamówienia do realizacji jest stwierdzenie przez Dział Księgowości Firmy AMT wpływu zaliczki wynikającej z zawartej Umowy lub należności wyszczególnionej na fakturze pro forma lub wcześniejsze przesłanie potwierdzenia zapłaty zaliczki lub należności wyszczególnionej na fakturze pro forma za pośrednictwem poczty e-mail w formie załącznika (JPG, PDF), faxu, poczty, lub doręczone osobiście.
2. W celu otrzymania Oferty ze strony Firmy AMT niezbędne jest wystosowanie Zapytania Ofertowego do Firmy AMT. Zapytanie Ofertowe może być złożone w dowolnej formie, byleby jego treść umożliwiała przygotowanie Oferty.
3. W przypadku pojawienia się po stronie Firmy AMT wątpliwości skutkujących niemożnością przygotowania Oferty, Klient zostanie poproszony o uzupełnienie Zapytania Ofertowego o niezbędne dane.
4. Po złożeniu Zapytania Ofertowego Klient uzyska w ciągu 24 godzin Ofertę lub informację o możliwym terminie przesłania Oferty i Osobie odpowiedzialnej ze strony Firmy AMT za przygotowanie Oferty. Termin 24 godzin ulega stosownemu przedłużeniu, jeśli jego upływ przypada w sobotę lub niedzielę. Osoba przygotowująca Ofertę jest uprawniona do składania oświadczeń woli wiążących Firmę AMT w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy na warunkach wynikających z przygotowanej Oferty. Osoba Odpowiedzialna nie jest uprawniona do samodzielnego modyfikowania skierowanej do Klienta Oferty, w szczególności w zakresie rabatów, odroczeń płatności lub terminów realizacji.
5. Gdy Firma AMT nie jest w stanie wykonać usługi, której dotyczy Zapytanie Ofertowe, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Osobę Odpowiedzialną za pośrednictwem poczty email, faxu, poczty, osobiście lub telefonicznie.
6. Oferta zawiera w szczególności koszt wykonania usługi, koszt narzędzi niezbędnych do wykonania zlecenia, koszt opakowania, koszt ewentualnego transportu, oraz przewidywany czas realizacji. Integralną częścią oferty jest specyfikacja surowcowa oraz specyfikacja technologiczna (rodzaj tektury, rodzaj wzoru Fefco, ilość kolorów, uszlachetnienia, druk, procesy introligatorskie, sposób pakowania i in.). W przypadku Zapytania Ofertowego ze wskazaniem wykonania na podstawie akceptacji próbki Produktu wytworzonej przez Firmę AMT, termin realizacji zostanie uzgodniony najpóźniej w terminie 21 dni od daty akceptacji próbki Produktu.
7. Oferta może być przyjęta jedynie wprost, bez możliwości wprowadzenia zmian ze strony Klienta. Zastrzeżenie przez Klienta zmian w Zamówieniu w stosunku do treści Oferty, poczytuje się w razie wątpliwości za nowe Zapytanie Ofertowe.
8. W przypadku akceptacji Oferty, Klient powinien za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, poczty, lub doręczyć osobiście oświadczenie o akceptacji Oferty używając zwrotu „Zamawiam” lub wypełniając własny formularz Zamówienia i opatrując go pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. W przypadku wątpliwości co do sposobu reprezentacji Klienta, Firma AMT jest uprawniona do żądania dostarczenia w uzgodnionej formie odpisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji lub pełnomocnictwa, z którego wynikać będzie uprawnienie pracownika Klienta do składania oświadczeń w imieniu Klienta. W każdym momencie Firma AMT może zażądać od Klienta udostępnienia dokumentów rejestrowych klienta (KRS, CEIDG, NIP, REGON itp.). Do chwili dostarczenia nie budzących wątpliwości dowodów świadczących o uprawnieniu osoby podpisującej do reprezentacji Klienta oraz/lub dokumentów rejestrowych, przystąpienie do realizacji Umowy będzie zawieszone.
9. Firma AMT może zwrócić się o dostarczenie oryginału Zamówienia przed rozpoczęciem procesu wytwarzania Produktu.
10. Z chwilą doręczenia Zamówienia Osobie Odpowiedzialnej, oraz doręczenia Klientowi potwierdzenia otrzymania Zamówienia i skierowania do realizacji, Umowa uważana jest za zawartą i wiąże strony.
11. W przypadku zakwestionowania przez Firmę AMT materiałów potrzebnych do realizacji Zamówienia, nadesłanych przez Klienta, Klient po otrzymaniu takiej informacji zobligowany jest do przysłania nowych materiałów wraz z pisemnym wskazaniem, z których materiałów Firma AMT ma skorzystać do uruchomienia Zamówienia.

§3
Proces produkcji

1. Firma AMT zobowiązana jest wytworzyć Produkt zgodnie ze wskazaniami sztuki, co jest równoznaczne z wytworzeniem Produktu zgodnie z Zamówieniem. Klient, składając Zamówienie oświadcza, iż godzi się na przyjęcie tego kryterium jakościowego dla zamówionego Produktu.
2. Firma AMT zastrzega, że o ile nie wskazano inaczej wszystkie wymiary podane przez Klienta traktowane są, jako wymiary wewnętrzne, w układzie: długość/szerokość(głębokość)/wysokość (dł/szer/wys.).
3. Firma AMT zastrzega, że o ile w Ofercie nie wskazano inaczej, surowiec użyty do wytworzenia Produktu nie nadaje się do bezpośredniego pakowania artykułów spożywczych, tj. pakowanie artykułów spożywczych wymaga zastosowania odpowiednich barier ochronnych.
4. Firma AMT zastrzega sobie następujące odstępstwa względem specyfikacji określonej w Zamówieniu wynikające z jakości i ilości zakupionego surowca oraz wynikające z procesu produkcji:
a) tolerancja rozmiaru Produktu +/- 5%;
b) tolerancja gramatury tektury +/-10%,
c) wartości ECT tektury +/- 10%,
d) wartość ilości dostarczonego Produktu +/- 10%.
e) przesunięcia i spasowanie nadruku – dopuszczalny odchył: +/- 4-8 mm przy nadruku fleksograficznym,

f) przesunięcia i spasowanie klejenia prostopadle i równolegle do kierunku fali – dopuszczalny odchył: +/- 4-12 mm,
g) wahanie odcienia koloru w nadruku: dopuszcza się odchylenia w ocenie wizualnej nieznacznie odbiegające od wzorca,
h) kolorystyka tektury: dopuszcza się zmianę odcienia pokrycia związaną ze zmianą rolki papieru w danym kolorze,
i) niedodruki oraz rozmazany nadruk: dopuszcza się do 2% ilości sztuk w dostawie na podstawie oceny wizualnej,
j) uszkodzenia mechaniczne – tolerancja obejmuje do 0,5% nakładu,
k) paskowanie paczek kartonów odbywa się w prostopadle do paska klejowego, paskowanie równoległe do paska klejowego wymaga uwzględnienia tego w uwagach (specyfikacji) do Zamówienia; nie jest wymagane, aby Klient wskazał tę cechę w przesłanym Zapytaniu Ofertowym, choć jest to wskazane,
l) nie ingerujemy w materiał (surowiec) powierzony przez Klienta w zakresie umieszczenia i jakości bigów, slotów oraz jakości/spasowania nadruku; dokładamy wszelkich starań, aby produkt finalny był wykonany zgodnie ze wskazaniami sztuki oraz specyfikacją określoną w Zamówieniu z uwzględnieniem odstępstw opisanych w niniejszym OWU.

5. Dopuszczalne są inne odstępstwa od standardu wynikającego z Oferty niż wymienione w pkt. 1-4 tylko na wyraźne życzenie Klienta, potwierdzone w złożonym przez Klienta Zamówieniu.
6. Podane w Ofercie typy tektury (symbole) oraz gramatury i wartości ECT, mają charakter informacyjny. Firma AMT nie jest producentem tektury i zastrzega sobie możliwość stosowania tektur zamiennych od różnych producentów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że dostarczany Produkt będzie wykonany z tektur o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w Ofercie i potwierdzone w Zamówieniu, w ramach określonej tolerancji. Nie stanowi wady występowanie w dostawie lub kolejnych dostawach tektur o odmiennej fakturze i kolorze linerów zewnętrznych, o ile zachowane są parametry techniczne nie gorszych niż określone w Ofercie i potwierdzone w Zamówieniu, w ramach określonej tolerancji.
7. Druk kodów kreskowych i innych rodzajów kodów – Firma AMT zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności z tytułu nieczytelności nadrukowanych kodów. Przy czym, firma AMT Kartony dokłada wszelkich starań, aby nadruk kodów odbywał się w sposób staranny, w szczególności:
a) zobowiązuje się do kontroli kodów w procesie druku. Kontrola kodów kreskowych odbywa się za pomocą laserowego czytnika kodów kreskowych HD67. Przy innych rodzajach kodów, w uzgodnieniu z Klientem, Klient może zostać zobowiązany do dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i/lub dedykowanych urządzeń lub obciążony kosztami zakupu tegoż oprogramowania i urządzeń. Wszelkie niezgodności na etapie przygotowania druku oraz druku kodów będą zgłaszane niezwłocznie Klientowi;
b) w momencie przygotowania projektu nadruku Klient zobowiązuje się do dostarczenia pliku źródłowego kodu. Bitmapy nie będą akceptowane, chyba że Klient pisemnie weźmie na siebie odpowiedzialność za ich czytelność.
8. W przypadku wyboru opcji Zamówienia z akceptacją przez Klienta próbki Produktu, Firma AMT wytworzy w pierwszej kolejności próbkę Produktu i poinformuje Klienta o miejscu i terminie zapoznania z próbką.
9. Do chwili akceptacji próbki Produktu, Firma AMT będzie podejmowała jedynie działania niezbędne dla przygotowania realizacji Umowy. Firma AMT zabezpieczy możliwości produkcyjne swojego przedsiębiorstwa dopiero po akceptacji próbki. Termin realizacji Zamówienia ulega przedłużeniu o okres oczekiwania na akceptację próbki Produktu przez Klienta.
10. Wykrojniki oraz materiały i formy drukowe CTP dostarczone przez Klienta lub zamówione przez Firmę AMT do realizacji danego Zamówienia podlegają utylizacji bez konieczności poinformowania Klienta, po 13 miesiącach od daty ekspedycji ostatniej produkcji wykonanej z ich użyciem.
11. Każdorazowa Klient zostanie poinformowany przez Firmę AMT o wszelkich okolicznościach zagrażających terminowości realizacji Umowy, jak również o podjętych środkach zaradczych. Dopuszcza się od 2 do 5 dni roboczych zwłoki w realizacji dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Firmy AMT.
12. Niezwłocznie po zakończeniu procesu wytwarzania Produktu, Firma AMT przystąpi do sprawdzenia jakości Produktu, a w przypadku jej pozytywnego zatwierdzenia, dokona pakowania Produktu zgodnie z Umową oraz powiadomi Klienta o gotowości do wydania Produktu lub jego przetransportowania w umówione miejsce.
13. Z chwilą doręczenia Klientowi powiadomienia, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy bez transportu, Klient jest zobowiązany do odbioru Produktu w terminie do 7 dni od daty powiadomienia.
14. Klient może w momencie wydania/odbioru Produktu zażądać wydania również wykrojników oraz materiałów i form drukowych CTP dostarczonych przez siebie lub zakupionych w jego imieniu przez Firmę AMT.
15. Na żądanie Firmy AMT za przechowywanie Produktu lub wykrojników oraz materiałów i form drukowych CTP powyżej 7 dni od ustalonego terminu wydania potwierdzonego w Zamówieniu, Klient zapłaci Firmie AMT opłatę z tytułu przechowania Produktu w wysokości 2,00 PLN netto (plus VAT) za dobę za każdą składowaną rzecz lub paletę, również niepełną.

§4
Zasady pakowania i transportu Produktu

1. Koszt każdego rodzaju pakowania zależy od indywidualnych cech Produktu i podawany jest do wiadomości Klienta w Ofercie.
2. Firma AMT zastrzega, że o ile w Ofercie nie wskazano inaczej, Produkt dostarczany jest do Klienta na płasko, w stanie „do złożenia”.
3. Produkty mogą być dostarczane do Klienta luzem, na palecie w paczkach lub luzem do 2,2 m wysokości, lub w paczkach, o ile wynika to właściwości Produktu lub z technologii załadunku, a sam sposób dostawy nie został określony w Ofercie, Umowie lub Zamówieniu.
4. Produkty pakowane są na palety zwrotne, fakturowane lub wliczane do Oferty – stosownie do indywidualnych uzgodnień. Cena palety nielicencjonowanej wynosi 15 PLN netto/szt. (plus VAT), palety licencjonowane euro – 35 PLN netto/szt. (plus VAT) – fakturowane w przypadku braku zwrotu w ciągu 60 dni od dostawy lub w momencie dostawy.
3. Zwrot palet jest realizowany na koszt Firmy AMT tylko w momencie dostawy do Klienta, o ile w Umowie, Ofercie lub Zamówieniu nie wskazano inaczej.
4. Produkt na palecie będzie spięty minimum dwoma taśmami polipropylenowymi.
5. Klient może skorzystać z usługi transportu oferowanej przez Firmę AMT, skorzystać z oferty przewoźnika zewnętrznego lub zapewnić własny transport. Ustalenie sposobu odbioru i transportu Produktu stanowi jeden z elementów Umowy, który precyzowany jest w Ofercie i Zamówieniu.
6. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego towaru lub przesuwania terminu dostawy/odbioru zamówionego towaru Firma AMT zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przewidzianych w KC w celu dopełnienia realizacji zamówienia. Cena magazynowania 1 palety towaru za 1 dzień wynosi 60 zł netto ponad termin wyznaczony w wezwaniu do odbioru zamówionego towaru.

§5
Płatności

1. Firma AMT każdorazowo po wykonaniu dostawy lub przygotowaniu odbioru Produktu z zakładu wystawi Klientowi fakturę VAT dokumentującą realizację Zamówienia w terminie i na zasadach wynikających z przepisów prawa podatkowego.
2. Firma AMT zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji Zamówienia w kwocie i na zasadach ustalonych w Ofercie. Firma AMT doręczy Klientowi fakturę VAT dokumentującą wpłatę zaliczki w terminie i na zasadach wynikających z przepisów prawa podatkowego. Firma AMT jest uprawniona do uzależnienia przystąpienia do realizacji Zlecenia od otrzymania zaliczki.
3. Dokument zwany fakturą pro forma nie stanowi faktury VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.).
4. Rozliczenia z tytułu Umowy prowadzone będą w walucie polskiej. Dopuszczalne jest ustalenie rozliczenia w walucie obcej. W takiej sytuacji w przypadku chęci dokonania płatności w walucie obcej, waluta obca podlega przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.
5. W przypadku braku odmiennego uzgodnienia, płatność za przechowanie powyżej 7 dni od ustalonego terminu wydania Produktu lub wykrojników oraz materiałów i form drukowych CTP następować będzie na podstawie faktury VAT wystawianej w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Firma AMT opatrzy fakturę 14-dniowym terminem płatności.
6. W przypadku zaległości w płatności przekraczającej okres 14 dni, Firma AMT Wiesław Dybowski, po uprzednim wezwaniu Klienta do natychmiastowej zapłaty przez Osobę Odpowiedzialną za pośrednictwem poczty email, faxu, poczty, osobiście lub telefonicznie, uprawniona będzie do:
a) naliczenia odsetek umownych od zaległej kwoty w wysokości stopy odsetek ustawowych powiększonej o pięć punktów procentowym w skali roku;
b) skierowania przeterminowanej płatności do Windykacji;
c) umieszczenia wierzyciela w Krajowym Rejestrze Długów S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 z zm.);
d) niedotrzymania potwierdzonego terminu dostawy kolejnych Zamówień;
e) nie potwierdzenia realizacji kolejnych Zamówień;
f) realizacja dostawy / potwierdzenie zamówienia nastąpi z chwilą uregulowania zaległych płatności.
7. Do momentu zapłaty towar pozostaje własnością AMT Kartony Wiesław Dybowski.

§6
Reklamacje

1. Procedura Reklamacyjna uregulowana w niniejszych OWU stanowi umowną modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowanej przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia Klienta oraz odpowiadające im obowiązki Firmy AMT uregulowane zostały w niniejszych OWU w sposób wyczerpujący. Ze względu na specyfikę wykonywanego w Firmie AMT Produktu wyłączone jest pomocnicze stosowanie do odpowiedzialności Firmy AMT przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy.
2. Firma AMT ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu Wad Produktu powstałych z powodu okoliczności zawinionych ze strony Firmy AMT. Odpowiedzialność Firmy AMT z tytułu Wad Produktu realizowana jest jedynie w ramach niniejszej Procedury Reklamacyjnej pod rygorem utraty przez Klienta uprawnień z tego tytułu.
3. Wniesienie do sądu lub sądu polubownego pozwu lub wniosku, którego przedmiotem będą roszczenia z tytułu Wad Produktu, przed datą wyczerpania Procedury Reklamacyjnej, będzie traktowane jako przedwczesne.
4. Klient zobowiązany jest do zbadania Produktu niezwłocznie po wejściu w jego posiadanie. W przypadku Produktu dostarczanego częściami, obowiązek niezwłocznego zbadania odnosi się każdorazowo do pierwszej i kolejnych partii Produktu.
5. Firma AMT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Wad powstałych w Produkcie po przejściu ryzyka jego uszkodzenia lub utraty na kontrahenta Klienta.
6. W przypadku wydania Produktu przewoźnikowi wskazanemu przez Klienta, domniemywa się, że Produkt był w stanie należytym w chwili jego przekazania przewoźnikowi. Firma AMT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Wad powstałych w Produkcie po przejściu ryzyka jego uszkodzenia lub utraty na tego przewoźnika.
7. Jeżeli w wyniku zbadania Produktu przez Klienta ujawni się Wada Produktu, Klient zawiadomi o tym niezwłocznie Firmę AMT oraz zabezpieczy dowody świadczące o Wadzie Produktu i zadba o zminimalizowanie szkód wynikających z istnienia Wady Produktu.
8. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ujawnieniu Wady Produktu, Osoba Odpowiedzialna przekaże Klientowi formularz „Protokół reklamacji” oraz udzieli niezbędnych wyjaśnień co do sposobu dalszego postępowania. Dopuszczalne jest wypełnienie formularza przez Osobę Odpowiedzialną i przekazanie Klientowi do akceptacji. Akceptacja treści wypełnionego formularza „Protokół reklamacji” musi nastąpić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Klienta. Protokół Reklamacji może zawierać również sugestię, co do możliwości i sposobu usunięcia Wady Produktu.
9. Sposób zakończenia Procedury Reklamacyjnej, wskazany w formularzu „Protokół reklamacji” jest ostateczny i wiąże Strony po akceptacji Klienta potwierdzonej pieczęcią i podpisem Osoby uprawnionej.
10. Wszelkie roszczenia Klienta z tytułu Wady Produktu nie będą dochodzone przed sądem do czasu zakończenia Procedury Reklamacyjnej.
11. W przypadku, gdyby spełnienie oczekiwania Klienta nie było w tym konkretnym przypadku możliwe, Firma AMT będzie uprawniona do załatwienia Reklamacji w inny dostępny sposób, w szczególności udzielając upustu cenowego.
12. W przypadku wystąpienia konieczności sprawdzenia faktów związanych z Wadą Produktu, w szczególności konieczności poddania Produktu ekspertyzie, konieczności sprawdzenia stanu Produktu lub jego części, Klient może zostać poproszony o dostarczenie Produktu lub jego części do miejsca wskazanego przez Firmę AMT, w szczególności do miejsca jego wytworzenia.
13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji Klienta, Firma AMT pokryje koszty czynności związanych z reklamacją, w szczególności koszty transportu Produktu oraz inne koszty Procedury Reklamacyjnej.
14. W przypadku oczywiście nieuzasadnionego zgłoszenia Reklamacji, w tym zgłoszenia reklamacji w złej wierze, Klient zobowiązany będzie do pokrycia udokumentowanych kosztów Procedury Reklamacyjnej.
15. Niezależnie od daty ujawnienia Wady Produktu, roszczenia z tytułu Wad Produktu wygasają po upływie jednego miesiąca od daty wydania Produktu Klientowi lub osobie trzeciej przez niego wskazanej. Zgłoszenie Reklamacji po upływie ww. terminu nie rodzi skutków prawnych. Reklamacja zgłoszona po terminie zostanie pozostawiona bez dalszego biegu.
§7

Ograniczona odpowiedzialność

Wszelka odpowiedzialność Firmy AMT z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z Umowy, w tym także odpowiedzialność wynikająca z Wad Produktu, obejmuje szkodę rzeczywiście poniesioną i udokumentowaną przez Klienta, z wyłączeniem utraconych korzyści, ograniczona jest do kwoty stanowiącej 100% wartości Umowy.

§8
Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdyby jedno lub kilka postanowień niniejszych OWU okazało się nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.
2. Umowa, OWU oraz związane z nimi prawa i obowiązki Stron podlegają prawu polskiemu, niezależnie od miejsca siedziby Klienta, miejsca inkorporacji oraz miejsca dostawy Produktu.
3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami na gruncie wykonania Umowy rozwiązywane będą na drodze polubownej, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Firmy AMT.
Sidebar
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies.